Chi tiết về Tác giả

Trương, Philippe Đình

  • S. 2(91) (2012) - CỔ VẬT VIỆT NAM
    Bát trà gốm chân cao Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản và ảnh hưởng đối với đồ gốm Nhật Bản/Vietnamese stem cups exported to Japan and their impact on Japanese pottery
    Tóm tắt  PDF