Chi tiết về Tác giả

Cả, Phan Văn

  • S. 9-10 (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Việt Nam trong chính sách Nam tiến của đế quốc Nhật Bản từ 1939 đến cuối 1941/The role of Vietnam in Japan’s Southward Policy from 1939 to late 1941
    Tóm tắt  PDF