Chi tiết về Tác giả

Hải, Phan Thanh

 • S. 1(78) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hệ thống đàn miếu tại kinh đô Huế thời Nguyễn/The System of Esplanade and Temple in Huế Capital City
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(83) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lăng mộ hoàng gia thời Nguyễn tại Huế (Tiếp theo)/Royal Tombs of the Nguyễn Dynasty in Huế (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(82) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lăng mộ hoàng gia thời Nguyễn tại Huế/Royal Tombs of the Nguyễn Dynasty in Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(81) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lăng mộ vương triều Joseon/Mausoleums of Joseon Dynasty (Korea)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Phủ đệ - Loại hình kiến trúc quý tộc Huế/Aristocratic Mansion - Typical Architecture of the Nobility in Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(70) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Di sản văn hóa Huế với 15 năm hội nhập/Huế Cultural Heritage: 15 Years of Integration
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(69) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Cư dân trong vùng di tích: Lịch sử, hiện trạng và những ảnh hưởng đối với môi trường và chính sách phát triển của Thừa Thiên Huế/Inhabitants in the Relic Area: History, Contemporary Situation and Impact on Environment and Development Policy of T.T.Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(60) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Miếu Long Thuyền: Lịch sử, hiện trạng và giải pháp/Long Thuyền shrine: its history, present condition and solution
  Tóm tắt
 • S. 2(61) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đàn Xã Tắc triều Nguyễn ở Huế: Lịch sử, hiện trạng và vấn đề bảo tồn/Xã Tắc temple of Nguyễn dynasty in Huế: Its history, present condition and preservation
  Tóm tắt
 • S. 3(62) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Thủy hệ Kinh Thành Huế: Tổng quan về tình hình tư liệu và các kết quả nghiên cứu/Waterway system of Huế moated citadel-an overview of ducumentary sources and well-researched results
  Tóm tắt
 • S. 6(65) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lễ Tết trong cung điện Việt Nam/The new year ceremonies in Vietnamese imperial palaces
  Tóm tắt
 • S. 9(126) (2015) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Xây dựng cơ sở dữ liệu các bài bản âm nhạc cung đình Huế - Phần Nhã nhạc / Building database of Huế royal court music - Court ritual music (Nhã nhạc)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(130) (2016) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Thực trạng và định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ góp phần bảo tồn di sản văn hóa Huế/Real situation and orientation of the science and technology research and application for the conservation of cultural heritages in Huế.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(144) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nghinh Lương Đình - Những thay đổi về hình dáng kiến trúc trong các giai đoạn lịch sử./Nghinh Lương Pavilion - Changes in architectural shape during periods of history.
  Tóm tắt  PDF