Chi tiết về Tác giả

Vân, Phan Thúy

  • S. 2(61) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đàn Xã Tắc triều Nguyễn ở Huế: Lịch sử, hiện trạng và vấn đề bảo tồn/Xã Tắc temple of Nguyễn dynasty in Huế: Its history, present condition and preservation
    Tóm tắt