Chi tiết về Tác giả

Hằng, Phan Anh

  • S. 6(83) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Đánh giá diễn biến của quá trình trượt lở đất đá dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005-2009
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4(87) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Những tác động địa lý của các công trình khai thác, sử dụng nước trên dòng chính sông Hương/Geographic Effects of Projects Exploiting and Using Water on the Perfume River
    Tóm tắt  PDF