Chi tiết về Tác giả

Đăng, Phan

  • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
    Thơ của vua Tự Đức viết về sông Lợi Nông (An Cựu)./Emperor Tự Đức’s poems on Lợi Nông River (An Cựu River).
    Tóm tắt  PDF