Chi tiết về Tác giả

Thiên, Phạm Tấn

  • S. 9(107) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Sự dung hợp tam giáo trong tín ngưỡng thờ cúng âm hồn/The reconcilement of three religions in the belief of worshipping the souls
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1(108) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Văn hóa kinh doanh của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh/Chinese business culture in Ho Chi Minh City
    Tóm tắt  PDF