Chi tiết về Tác giả

Ái, Phạm Quang

 • S. 5(112) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Về sự phê phán chủ nghĩa kỳ thị dân tộc trong Bắc hành tạp lục của đại thi hào Nguyễn Du/Criticism of ethnic discrimination in Bắc hành tạp lục by eminent poet Nguyễn Du
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Giáo sư Nguyễn Đổng Chi trong đời sống văn hóa dân gian làng quê/Professor Nguyễn Đổng Chi with cultural life in the countryside
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(120) (2015) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Học giả Nguyễn Đổng Chi và công trình Địa chí văn hóa dân gian Nghệ-Tĩnh/Scholar Nguyễn Đổng Chi with his work of Monograph of folk culture in Nghệ-Tĩnh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(132) (2016) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Họ Nguyễn Đức lục chi: “Nguồn lớn - Dòng mạnh”.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(137) (2017) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Hà Tông Quyền qua Mộng dương tập./Hà Tông Quyền with Mộng dương tập (Dream on the Sea)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(140) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hoan Nam sứ giả Nguyễn Đề xướng họa cùng sứ thần Triều Tiên./Hoan Nam Envoy Nguyễn Đề composed extempore poems with Korean Envoys.
  Tóm tắt  PDF