Chi tiết về Tác giả

Dũng, Phạm Ngọc

  • S. 2(91) (2012) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế-xã hội đến thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế/Research on socio-economic impact on salt-marsh plants in Lập An lagoon, Phú Lộc district, Thừa Thiên Huế province
    Tóm tắt  PDF