Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Việt Vân

  • S. 5(112) (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Cộng đồng học giả và vai trò của cộng đồng học giả trong việc nghiên cứu Biển Đông/Epistemic communities and their role in the study of the East Sea
    Tóm tắt  PDF