Chi tiết về Tác giả

Tùng, Nguyễn Thanh

 • S. 1(90) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Giấc mơ Khuông Việt nhìn từ giác độ lịch sử-văn hóa/Zen master Khuông Việt’s dream, a look from historical and cultural aspect
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(91) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Giấc mơ Khuông Việt nhìn từ giác độ lịch sử-văn hóa (Tiếp theo)/Zen master Khuông Việt’s dream, a look from historical and cultural aspect (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8-9 (2012) - TRAO ĐỔI
  Cống "người vàng thế thân": Từ sử liệu chính thống đến truyền thuyết dân gian/Offering “golden statue in human shape” as a tribute: From official historical records to folk legends
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(113) (2014) - TRAO ĐỔI
  Lê Triệu có thực sự nhìn thấy linh cữu Hoàng đế Quang Trung? (Đọc lại một bài thơ của Lê Bật Triệu viết về Quang Trung Nguyễn Huệ)/Did Lê Triệu really see Emperor Quang Trung’s coffin? (A review on a Lê Bật Triệu’s poem about Quang Trung Nguyễn Huệ)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(121) (2015): Chuyên đề Tư liệu Văn học Việt Nam - Chuyên đề Tư liệu Văn học Việt Nam THƯƠNG SƠN THI THOẠI
  Lời giới thiệu của dịch giả:Thương Sơn thi thoại - Một tác phẩm độc đáo
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(121) (2015): Chuyên đề Tư liệu Văn học Việt Nam - Chuyên đề Tư liệu Văn học Việt Nam THƯƠNG SƠN THI THOẠI
  Thương Sơn thi thoại (Dịch và khảo chú)
  Toàn văn  PDF