Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Thanh

  • S. 3(129) (2016) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Một số phán quyết của Trọng tài và Tòa án Công lý Quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo trên thế giới từ năm 1928 đến năm 2016
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3(137) (2017) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Quan điểm của Nhật Bản tại Biển Đông và hàm ý đối với chiến lược của Trung Quốc./Japan’s Stance on the East Sea and Its Implication towards Chinese strategy.
    Tóm tắt  PDF