Chi tiết về Tác giả

Tuân, Nguyễn Quảng

 • S. 1(66) (2008) - TRAO ĐỔI
  Về việc so sánh các bản Kiều cổ của ba vùng Nam, Bắc và Huế/Comments on How Scholars Make Comparison Regarding the Three Old Texts of Kiều from the Three Parts of Vietnam, the South, the North and Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(60) (2007) - TRAO ĐỔI
  Trả lời ông Lê Thành Lân về mấy nhận xét ông đã nêu ra trong bài viết về Truyện Kiều/An answer to Mr.Lê Thành Lân on his comments in an article about the tale of Kiều (Truyện Kiều)
  Tóm tắt
 • S. 4(63) (2007) - TRAO ĐỔI
  Những sai lầm trong quyển Từ điển Truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh/Mistakes found in the book Từ điển Truyện Kiều (The dictionary for the Kiều poetry book) by scholar Đào Duy Anh
  Tóm tắt
 • S. 6(65) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hoa mai: Vẻ đẹp cao khiết/Apricot blossoms: A noble and serene beauty
  Tóm tắt