Chi tiết về Tác giả

Sỹ, Nguyễn Như

  • S. 2(67) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Thành phần loài của bộ cá Nóc ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế/The Species Composition of Order Tetraodontiformes in Coastal of Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF