Chi tiết về Tác giả

Thông, Nguyễn Hữu

 • S. 5(94) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  "Dâm tục" và "dâm thần" trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng làng xã Việt/“Sex customs” and “sex gods” in Vietnamese villages’ culture and beliefs
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(99) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Thật và ảo trong sinh mệnh của một di sản/Fantasy and reality in the life of a legacy
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(102) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Sông Ba: Giao lộ chính trị-kinh tế-văn hóa đặc thù trong lịch sử/Ba River: The specific interchange of politics, economy and culture in history
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(113) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Biên lực trong sinh tồn/The vitality of peripheral areas
  Tóm tắt  PDF