Chi tiết về Tác giả

Hiệp, Nguyễn Hữu

 • S. 6(83) (2010) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Phương ngữ Nam Bộ về sông nước/Southern Vietnamese Dialect About Waterways
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(80) (2010) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Đôi nét về văn hóa ẩm thực Nam Bộ/About Culinary Culture of the South
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7(96) (2012) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Cúng đình ở Nam Bộ/Communal house worshipping ceremony in Southern Vietnam
  Tóm tắt  PDF