Chi tiết về Tác giả

Thế, Nguyễn

  • S. 1(72) (2009) - TRAO ĐỔI
    Trả lời bài viết của ông Nguyễn Quảng Tuân "Về việc so sánh các bản Kiều cổ của ba vùng Nam, Bắc và Huế"/An Answer for Nguyễn Quảng Tuân’s Article "A Comparison Between the Old Versions of Poetry Book Kiều from the South, the North and Huế"
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3(62) (2007) - TRAO ĐỔI
    Tiếp tục so sánh các bản Kiều cổ của ba miền Nam, Bắc và Huế/To continue the comparison of ancient poetical text of Kiều of the North, the South and Huế
    Tóm tắt