Chi tiết về Tác giả

Thám, Nguyễn

 • S. 3(86) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế/Bioclimatic Resource Assessment for the Development of Tourism in Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực sông Hương làm cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ/Assessment of Water Resources and Their Qualities of The Höông River Basin for Rational Utilization
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Những tác động địa lý của các công trình khai thác, sử dụng nước trên dòng chính sông Hương/Geographic Effects of Projects Exploiting and Using Water on the Perfume River
  Tóm tắt  PDF