Chi tiết về Tác giả

Xuân, Nguyễn Đắc

  • S. 3(74) (2009) - TRAO ĐỔI
    Năm 1783 Nguyễn Ánh có chạy ra Côn Đảo hay không?/Did Nguyễn Ánh Flee to Côn Đảo Island?
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1(90) (2012) - TRAO ĐỔI
    Cuộc kháng chiến chống pháp của Trương Định không nằm ngoài chủ trương của vua Tự Đức/Trương Định’s uprising against the French was not beyond the policy of Emperor Tự Đức
    Tóm tắt  PDF