Chi tiết về Tác giả

Vinh, Nguyễn Đăng Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

  • S. 4(138) (2017) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Phóng sự ảnh: Ngọt thơm thanh trà xứ Huế./Reporting photos : Sweet-scented “Thanh trà” (Citrus grandis (L). Osbeck) of Huế.
    Toàn văn  PDF