Chi tiết về Tác giả

Thông, Lê Xuân

  • S. 1(99) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Tìm hiểu văn khắc chuông chùa ở Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử/A study about inscriptions on pagoda bells in Đà Nẵng City through historical periods
    Tóm tắt  PDF