Chi tiết về Tác giả

Danh, Lê Thanh

  • S. 5(112) (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Tương quan giữa khoa học và ngoại giao: Phân tích các hội thảo về hợp tác an ninh phi truyền thống/The correlation between science and diplomacy: Analyzing workshops on non-traditional security cooperation
    Tóm tắt  PDF