Chi tiết về Tác giả

Minh Lý, Lê Thị

  • S. 5(70) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Cùng với cộng đồng bảo vệ di sản: Biện pháp thực hành tốt từ dự án Nhã nhạc/Preserving the Heritages with Cooperation from the People: Effective Measures Drawn from Project for Court Music
    Tóm tắt  PDF