Chi tiết về Tác giả

Hương Loan, Lê Thị

  • S. 2(136) (2017) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Ảnh hưởng của nguồn thông tin lên hình ảnh điểm đến Việt Nam đối với khách du lịch châu Âu./Impact of information sources on the image of Vietnam towards European tourists.
    Tóm tắt  PDF