Chi tiết về Tác giả

Ngưu, Lê Quý

  • S. 4(69) (2008) - TRAO ĐỔI
    Một số ý kiến trao đổi với ông Lê Thành Lân qua bài "Ai là tác giả cuốn sách Lịch và lịch vạn niên?"/Some Comments on Lê Thành Lân’s Book "Ai là tác giả cuốn sách Lịch và lịch vạn niên?"
    Tóm tắt  PDF