Chi tiết về Tác giả

Cang, Lê Bá

  • S. 6(89) (2011) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Nghiên cứu xây dựng quy trình nung tối ưu cho từng nhóm sản phẩm gốm Phước Tích/Building the optimal process of baking for each product group of Phước Tích pottery
    Tóm tắt  PDF