Chi tiết về Tác giả

Phú, Lê

  • S. 2(145) (2018) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Thực trạng phát triển nghề nấu dầu tràm ở Thừa Thiên Huế./Current development of cajuputi oil processing in Thừa Thiên Huế Province.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2(145) (2018) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Phóng sự ảnh: Quy trình chiết xuất tinh dầu tràm Huế./Reportage photos: Extraction processing of cajuputi essential oil
    Toàn văn  PDF