Chi tiết về Tác giả

Chẩn, Kiều Quang

 • S. 1(78) (2010) - TRAO ĐỔI
  Văn hóa Đông Sơn và tục săn đầu người/Đông Sơn Culture and Headhunting Custom
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(89) (2011) - TRAO ĐỔI
  An Dương Vương-Thục Phán từ góc nhìn của người sưu tập cổ vật/An Dương Vương - Thục Phán from the perspective of an antique collector
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(65) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Văn hóa Đông Sơn tại đất nước nghìn đảo Indonesia/The Đông Sơn culture in Indonesia, the country of thousands of islands
  Tóm tắt
 • S. 8-9 (2012) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Niên đại trống đồng Ngọc Lũ/The date of Ngọc Lũ bronze drum
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(113) (2014) - TƯ LIỆU
  Bách Việt và quá trình nam tiến của người Bách Việt (Suy ngẫm từ công việc gom nhặt đồ rơi của người Bách Việt)/Bách Việt groups with the process of going South (Reflecting from the collection of  the Bách Việt’s collection of remainder)
  Tóm tắt  PDF