Chi tiết về Tác giả

Cương, Hoàng Ngọc

  • S. 8(125) (2015) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Tư liệu Truyện Kiều sưu tầm ở miền Trung / Materials on The Tale of Kieu collected in Central Vietnam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8(125) (2015) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Giới thiệu bản Phú Truyện Kiều sưu tầm tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam / Introducing the text of the Ode to the Tale of Kieu collected in Đại Lộc District, Quảng Nam Province
    Tóm tắt  PDF