Chi tiết về Tác giả

Lan, Hoàng

  • S. 3(62) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Tìm hiểu thêm về người con trai của vua Thành Thái nổi tiếng một thời ở sân khấu cải lương miền Nam/To learn about the facts related to emperor Thành Thái’s son- A famous boss on the southern Cải lương stage
    Tóm tắt