Chi tiết về Tác giả

Trung, Hoàng Đình

 • S. 4(81) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá nhanh chất lượng nước vùng ven Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(79) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Bổ sung thành phần loài động vật đáy ở hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế/Supplementary Data on Zoobenthos in Tam Giang-Cầu Hai Lagoon, Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đa dạng thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn và chất lượng nước mặt ở sông Hương/Diversity of Lager Size Invertebrates and Water Quality in Hương River
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(137) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Sử dụng côn trùng nước và một số nhóm động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá nhanh chất lượng nước mặt Sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Tóm tắt  PDF