Chi tiết về Tác giả

Thắng, Hồ

  • S. 2(136) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Môi trường và xử lý nguồn nước trong nuôi cá lồng ở đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./Water environment and treatment for fish cage culture in Cầu Hai lagoon, district Phú Lộc, province Thừa Thiên Huế.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3(146) (2018) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Nghề và làng nghề truyền thống ở Thừa Thiên Huế: Thực trạng và định hướng phát triển bền vững./Traditional crafts and handicraft villages in Thừa Thiên Huế: Actual situation and orientation for sustainable development.
    Tóm tắt  PDF