Chi tiết về Tác giả

Cẩm Giang, Hồ Thị

  • S. 5(94) (2012) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Đánh giá bước đầu về sự đa dạng của các loài động vật có xương sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Initial evaluation on the diversity of vertebrata in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF