Chi tiết về Tác giả

Rhins (Nguyễn Quang Trung Tiến dịch và chú giải), Dutreuil de Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

  • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
    Từ đèo Hải Vân đến sông An Cựu - Huế năm 1876./From Hải Vân Col pass to An Cựu River - Huế 1876.
    Tóm tắt  PDF