Chi tiết về Tác giả

Nghĩa, Bùi Văn

 • S. 6(77) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Năng lượng địa nhiệt ở Thừa Thiên Huế/Enhancing Geothermal Capacity of Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Trầm tích Kainozoi và địa hình đồng bằng ven biển Thừa Thiên Huế/Caenozoic Strata and The Terrain of Coastal Flatlands of Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(102) (2013) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đá gabro ở Thừa Thiên Huế và vấn đề khai thác, sử dụng/The problem of exploiting and using gabbro in Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF