Chi tiết về Tác giả

Nam, Đỗ

 • S. 1(78) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Quan điểm và mục tiêu sử dụng tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông Hương/Viewpoints and Objectives Regarding Water Resources and Environment of Hương River Basin
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(81) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Chương trình hành động ưu tiên bảo vệ môi trường lưu vực sông Hương theo hướng bền vững/Action Plan for Prior Environmental Problems of Hương River Watershed in Sustainable Way
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(77) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Những đặc điểm làm cơ sở cho chỉ dẫn địa lý “Huế” cho nón lá/Main Characteristics as Base of Geographical Indicator “Huế” for Conical Hats
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(76) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Mô hình tổ chức điều phối hoạt động quản lý tổng hợp lưu vực sông Hương/On Coordination Organization for Integrated Management of Water Basin of Hương River
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(72) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Tác động của cơ chế tuyển chọn đến hoạt động nghiên cứu và triển khai của các địa phương/Impact of Regulation of Selection Mechanism on Research and Development Activities in Provincial Localities
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(69) (2008) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Về các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản vùng hạ triều đầm phá Tam Giang-Cầu Hai/On Measures Against Environmental Pollution in Under-Tidal Shrimp Farming Ponds in Tam Giang - Cầu Hai Lagoons
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(66) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Ảnh hưởng của mực nước biển dâng đến đầm phá ven bờ - Nghiên cứu điển hình cho hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai ở miền Trung Việt Nam/Impact of Sea Level Rise on Coastal Lagoon - Case Study of Tam Giang-Cầu Hai Lagoon Complex in Central Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(61) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Hệ sinh thái rong cỏ và những thông tin còn bỏ ngỏ/Sea-grass eco-system and open information
  Tóm tắt
 • S. 4(63) (2007) - TRAO ĐỔI
  Thảo luận với tác giả công trình nghiên cứu “Đổi mới quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển ở địa phương”/Comments for article “Innovating management of research and development activities in localities”
  Tóm tắt