Chi tiết về Tác giả

Danh, Đổng Thành

 • S. 6(132) (2016) - ĐỌC SÁCH
  Phản biện sách: Văn hóa Sa Huỳnh với Đông Nam Á.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(136) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nhận thức của giới nghiên cứu về thể chế chính trị của các nhà nước thời cổ - trung đại ở miền Trung Việt Nam./Awareness of researchers on political institution of Governments during the Antiquity and Middle Ages in Central Vietnam.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(144) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tây Nguyên trong mối liên hệ với Champa thời kỳ cổ-trung đại./The Central Highlands in relation to the Kingdom of Champa in the ancient and middle ages.
  Tóm tắt  PDF