Chi tiết về Tác giả

Dự, Đặng Vinh

 • S. 1(84) (2011) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Các vị La Hán chùa Thánh Duyên/Arhat Statues in Thánh Duyên Pagoda
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(100) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Người Pháp và những ngày đầu của du lịch Huế/The French and the early days of tourism industry in Hue
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(132) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Quán Thế Âm Bồ Tát - từ hình tượng trong văn hóa Phật giáo đến phương cách tiếp nhận của cư dân Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế dưới góc nhìn nhân học.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(138) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Những nghiên cứu ban đầu về mối quan hệ giữa mô hình Davarãja tại các vương quốc cổ ở Đông Nam Á và tư tưởng “Cư Nho mộ Thích” thời các chúa Nguyễn.
  Tóm tắt  PDF