Chi tiết về Tác giả

Diệu Hạnh, Đặng Đức

  • S. 2(79) (2010) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Đặng Đức Siêu, vị Thượng thư Bộ Lễ đầu tiên của nhà Nguyễn/Đặng Đức Siêu, First Minister of Ceremony of the Nguyễn Dynasty
    Tóm tắt  PDF