S. 2(136) (2017)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Tạp chí Đại học - đứa con tinh thần sáng giá của Viện Đại học Huế./“Đại học” Journal - the valuable brain-child of Huế University. Tóm tắt PDF
Phan Thuận An 3
Nho giáo và tư tưởng dân chủ (Luận về tư tưởng "dân chủ" Nho giáo của Trần Trọng Kim trong tác phẩm Nho giáo)./Confucianism and democratic thought discuss on Trần trọng Kim’s thought on Confucian “democracy” in his work Confucianism. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thọ Đức 17
Nhận thức của giới nghiên cứu về thể chế chính trị của các nhà nước thời cổ - trung đại ở miền Trung Việt Nam./Awareness of researchers on political institution of Governments during the Antiquity and Middle Ages in Central Vietnam. Tóm tắt PDF
Đổng Thành Danh 48
Quân đội xứ Đàng Trong: Tượng binh./Army of Cochinchina: Elephantry. Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Lưu 61
Toàn cảnh Festival Nghề truyền thống Huế - 2017./Panorama of Huế Traditional Crafts Festival - 2017. PDF
Phóng sự ảnh 71

MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI

Môi trường và xử lý nguồn nước trong nuôi cá lồng ở đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./Water environment and treatment for fish cage culture in Cầu Hai lagoon, district Phú Lộc, province Thừa Thiên Huế. Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Châu, Hồ Thắng, Mai Chiếm Tuyến 75
Yếu tố môi trường và việc tác động đến nghệ thuật tạo hình trong điêu khắc gỗ hiện đại./Environment and its impact on visual arts in modern wood sculpture. Tóm tắt PDF
Phan Thanh Quang 89

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế./Child marriage and consanguineous marriage in the ethnic minority communities in province Thừa Thiên Huế. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Mạnh 96
Ảnh hưởng của nguồn thông tin lên hình ảnh điểm đến Việt Nam đối với khách du lịch châu Âu./Impact of information sources on the image of Vietnam towards European tourists. Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Liên, Lê Thị Hương Loan, Trần Thị Ngọc Diệp 106

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Công nữ Ngọc Tuyên và dòng tộc Nguyễn Cửu làng Vân Dương: Nhìn từ vai trò và công lao to lớn đối với công nghiệp trung hưng của vương triều Nguyễn./Princess Ngọc Tuyên and Nguyễn Cửu family in Vân Dương village: a view on her role and merit in the restora Tóm tắt PDF
Võ Vinh Quang 121

TRAO ĐỔI

Dấu tích địa điểm vua Duy Tân bị Pháp bắt từ góc nhìn của người nghiên cứu điền dã. /The trace of location where Emperor Duy Tân was captured viewed from a field researcher. Tóm tắt PDF
Trần Văn Dũng 131

TƯ LIỆU

Một số đặc trưng trong Châu bản thời vua Bảo Đại./Some features of Royal Decrees under the reign of emperor Bảo Đại. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hoài 140