Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 4(63) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự hình thành và ảnh hưởng của gió phơn tây nam ở Bắc Trung Bộ/The formation and impact of the South West Wind in Northern Central Vietnam

Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hữu Xuân

Tóm tắt


Gió phơn tây nam là loại gió khô nóng, hoạt động mạnh ở khu vực Bắc Trung Bộ từ tháng 3 đến tháng 9, mạnh nhất từ tháng 5 đến tháng 7. Các địa phương như Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế có cường độ và tần suất gió cao hơn các khu vực khác.

Là loại thời tiết nguy hiểm, gió phơn tây nam làm thay đổi nền nhiệt, độ ẩm, tăng cường khô hạn. Gió đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, các hoạt động sản xuất và sức khỏe người dân trong vùng.

ABSTRACT

The south west foehn, what be hot dry wind kind, powerful action be at the region Northern Central Vietnam from March to September, most powerful from May to July. Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế province have the intensity and period action, what a the wind to be higher other the regions.

Be the weather type the peril, what a the west south foehn to make drought intensification vary the tempurature, the hygrometry. It affected direct come to the environment, production and people health in the region.