Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 7-8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhìn lại nền giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975)/An overview on the education in South Vietnam (1954-1975)

Châu Trọng Ngô

Tóm tắt


Theo tác giả, nền giáo dục trước đây tại miền Nam đã đóng góp khá nhiều vào việc tạo nên một xã hội yên bình. Kết quả đó có được trước hết là nhờ xuất phát điểm của nền giáo dục phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc và văn minh nhân loại. Tiếp đến là nhờ sự ổn định của môi trường xã hội, xét trên cả khía cạnh đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần, bởi một xã hội tốt thì học đường và gia đình mới có thể trở nên tốt. Từ đó nghĩ về sự xuống cấp của nền giáo dục hiện nay, tác giả cho rằng phải chăng các chủ trương cải cách đưa ra đều chưa chạm đến những vấn đề cốt lõi quyết định sự thành bại nền giáo dục của đất nước.

ABSTRACT

 According to the author, the education in the South contributed a lot in creating a peaceful society. Those achievements primarily came from the starting point of an education system which was in accordance with national tradition and human civilization, and the stability of the social environment considering in all aspects of physical and spiritual life. Then, the author thinks about the degradation of  the current education system and raises the question whether the policies of education reform touch the real essance determining the success or failure of education or not.

 


Toàn văn: PDF