Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 7-8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình sách giáo khoa Việt ngữ bậc Tiểu học ở miền Nam trước năm 1975/Model of Vietnamese textbooks for primary education in South Vietnam before 1975

Nguyễn Thị Ly Kha

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu về mô hình SGK Việt ngữ bậc Tiểu học ở miền Nam những năm 1955-1975, thời kỳ có nhiều bộ sách của nhiều nhóm tác giả biên soạn, do nhiều nhà xuất bản ấn hành. Nhưng các bộ sách đều tuân thủ một chương trình, đều chung mô hình phỏng giao tiếp, chú trọng tính tích hợp; và theo triết lý nhân bản, dân tộc, khai phóng.

Do giới hạn của lịch sử, sách Việt ngữ bậc Tiểu học ở miền Nam trước 1975 không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Song đặc điểm một chương trình với nhiều bộ sách, chú trọng tích hợp... cùng triết lý nhân bản, dân tộc, khai phóng là những điểm mạnh không thể không lưu tâm khi chuẩn bị biên soạn SGK môn Tiếng Việt bậc Tiểu học trong giai đoạn mới.

ABSTRACT

 The article finds out about Vietnamese Textbooks for primary education in South Vietnam from 1954 to 1975 - the time when there were a lot of textbooks compiled by groups of authors and published by various publishers; however, all of them complied with a common curriculum and the model of communication adaptation, focused on integration and followed the principles of humanism, nationalism and libertarianism.

 Due to the limit of history, Vietnamese textbooks before 1975 can’t avoid certain restrictions. However, a curriculum with various textbooks, focusing on integration and following the principles of humanism, nationalism and libertarianism is really a remarkable feature which is worth considering in compiling Vietnamese Textbooks for primary education in this new era.


Toàn văn: PDF