Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 7-8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục tư nhân ở miền Nam trước 1975 qua bản Quy chế Tư thục/Private education in South Vietnam before 1975 from the Decree in Private Schools

Trần Văn Chánh

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu toàn văn bản Quy chế Tư thục được ban hành dưới thời Đệ nhất Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam vào ngày 23 tháng 10 năm 1956, cho phép các loại trường tư được mở trong khuôn khổ luật pháp và dưới sự giám sát/ kiểm soát của chính quyền địa phương và của Bộ Quốc gia Giáo dục. Việc ban hành một văn bản pháp lý về giáo dục tư thục ngay từ khi mới bắt đầu tiếp quản nền giáo dục từ tay người Pháp cho thấy tầm nhìn và chính sách uyển chuyển của chính quyền miền Nam trong việc huy động một cách hiệu quả và trên cơ sở tự giác tiềm lực của toàn xã hội cho công cuộc giáo dục của đất nước.

ABSTRACT

 The article introduces the Decree on Private Schools issued under the First Republic of Vietnam on October 23, 1956, allowing types of private schools to be opened under the supervision/ control of local authorities and the Ministry of National Education. The enactment of a statutory law for private education from the very beginning of the education takeover from the French showed the vision and flexibe policy of the government of South Vietnam in effectively mobilizing social potential for the education of the country.

 


Toàn văn: PDF