Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 7-8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Viện Đại học Sài Gòn và các trường trực thuộc/The University of Saigon and its affiliated colleges

Khánh Uyên

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu tóm tắt quá trình thành lập và hoạt động của Viện Đại học Sài Gòn và 9 trường trực thuộc, bao gồm: Trường Đại học Luật khoa, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Văn khoa, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Y khoa, Trường Đại học Dược khoa, Trường Đại học Nha khoa, Trường Đại học Kiến trúc và Hải học viện Nha Trang. Qua đó người đọc có thể nắm được những nét cơ bản của nền giáo dục Đại học ở miền Nam trước năm 1975.

ABSTRACT

 The article summarizes the establishment and operation of the University of Saigon and nine member schools, including Faculty of Law, Faculty of Sciences, Faculty of Literature, College of Pedagogy, College of Medicine, College of Pharmacy, College of Dentistry, College of Architecture and Nha Trang Institute of Oceanography. From the information in the article, readers can basically comprehend the higher education in South Vietnam before 1975.

 


Toàn văn: PDF