Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 7-8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước 1975/Higher education in South Vietnam before 1975

Nguyễn Văn Nhật

Tóm tắt


Bài viết trình bày sơ lược quá trình hình thành hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và nêu lên những nhận định tổng quát về nền giáo dục ấy dưới nhiều góc độ khác nhau. Qua đó, có thể nhận thấy, dù chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi 20 năm, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nhưng chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã nỗ lực xây dựng và duy trì một nền giáo dục đa dạng về loại hình cũng như lĩnh vực đào tạo, đảm trách được những sứ mạng trọng yếu của một nền giáo dục đại học đúng nghĩa, bao gồm việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực cần thiết cho việc xây dựng và phát triển của quốc gia.

ABTRACT

 The article outlines the process of forming the higher education system in South Vietnam before 1975 and makes a general judgement about that education from different angles. From the information in the article, it can be said that, despite a short existence of only 20 years and the devastation of war, the government of the Republic of Vietnam had made remarkable efforts to build and maintain a diversified education including educational types and fields, to take charge of developing higher education, including teaching and scientific research, in order to provide adequate human resources necessary for the process of national development.


Toàn văn: PDF