Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 7-8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục tiểu học và trung học ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)/Primary and secondary education in South Vietnam (1954-1975)

Cao Văn Thức

Tóm tắt


Bài viết trình bày tổng quát tình hình giáo dục bậc Tiểu học và Trung học ở miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa (1954-1975), từ đường hướng giáo dục đến tình hình học tập và hệ thống trường lớp, việc tổ chức thi cử, công tác đào tạo giáo chức và đời sống giáo chức, tổ chức bộ máy và công tác quản trị của ngành giáo dục từ trung ương đến địa phương... Qua đó có thể nhận thấy, dù tình hình chính trị-xã hội bất ổn do ảnh hưởng chiến tranh, chính quyền Việt Nam Cộng hòa vẫn duy trì được một nền giáo dục mang tính đại chúng, tạo điều kiện rộng rãi đồng đều cho tất cả mọi người dân đều có cơ hội học tập bình đẳng trong một môi trường giáo dục nề nếp, lành mạnh và có chất lượng.

ABSTRACT

 The article presents the general situation of Primary and Secondary education in the Republic of Vietnam (1954-1975), including educational policy, learning situation, school system, examinations, teacher education and life of teachers, organizational structure and educational governance... From the information in the article, it can be seen that, despite socio-political unrest due to the impact of war, the government of Republic of Vietnam still maintained a mass education, creating wide and equal conditions for all citizens to study in an orderly, wholesome and good education.

 


Toàn văn: PDF