Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6-7 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngô Đình Nhu - Nhà lưu trữ Việt Nam thời kỳ 1938-1946/Ngô Đình Nhu, the Vietnamese archivist during the period of 1938 to 1946.

Đào Thị Diến

Tóm tắt


Bài viết điểm lại những đóng góp của ông Ngô Đình Nhu trong lĩnh vực lưu trữ của Việt Nam vào thời kỳ 1938-1946. Theo đó, sau khi tốt nghiệp tại Trường Pháp điển Quốc gia của Pháp vào năm 1938, Ngô Đình Nhu về nước và được bổ nhiệm vào làm việc tại Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương. Trong thời gian làm việc tại đây, ông đã tham gia biên soạn bộ Đông Dương pháp chế toàn tập. Từ năm 1942-1944, trong vai trò Chủ tọa Hội đồng cứu nguy châu bản và Cố vấn kỹ thuật, Ngô Đình Nhu đã góp phần quan trọng vào việc tập trung tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào cơ quan Lưu trữ và Thư viện của chính phủ Nam triều ở Huế, trong đó đáng chú ý là các tài liệu châu bản được cứu thoát khỏi tình trạng hư hỏng, được sắp xếp, bảo quản tốt hơn và nhờ đó, nguồn tài liệu quý giá này mới còn lưu lại đến ngày nay.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Ngô Đình Nhu vẫn được người Nhật bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương. Sau Cách mạng tháng Tám, Ngô Đình Nhu được cử làm Giám đốc Nha Lưu trữ Công văn và Thư viện toàn quốc. Đáng tiếc là những đóng góp của Ngô Đình Nhu cho ngành lưu trữ của Việt Nam đã chấm dứt khi ông chuyển sang làm chính trị, trong vai trò cố vấn cho chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam.

ABSTRACT

The article gives a brief review of Ngô Đình Nhu’s contributions to the national archives of Vietnam during the period of 1938-1946. After graduating from the “Ecole National des Chartes” in Paris in 1938, Ngô Đình Nhu returned home and worked for the “Service des Archives et Bibliotheques de l’ Indochine”. During his time here, he participated in compiling the Đông Dương pháp chế tồn tập (Recueil général de la Legislation et de la Règlementation de l’ Indochine). From 1942 to 1944, as the Chairman of the Council of saving official documents, and also a technical adviser, Ngô Đình Nhu significantly contributed to gathering documents from various sources into the Agency of Archives and Bibliotheque in Huế, including notably tattered official documents which were saved, sorted and better preserved, and have been stored.

After the Japanese coup d’état in French Indochina, Ngô Đình Nhu was appointed Deputy Director of the Department of Indochina Archives and Library. After the August Revolution, Ngô Đình Nhu was appointed Director of the National Archives and Library Service. Unfortunately, the contribution of Ngô Đình Nhu to Vietnamese national archives ended when he switched to politics in the role of the advisor of Ngô Đình Diệm’s government in South Vietnam.


Toàn văn: PDF