Ban biên tập

Tổng biên tập

Nguyễn Đình Thuận, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Việt Nam

Phó Tổng biên tập

Nguyễn Đình Thuận, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Việt Nam
Ban biên tập, Việt Nam

Hội đồng biên tập

Ban biên tập, Việt Nam