Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

No. 24 Le Loi Road, Hue City,

Thua Thien-Hue

Đầu mối

Nguyen Dinh Thuan
Editor-in-Chief
The Magazine for Research and Development

The Magazine for Research and Development

No. 24 Le Loi Street, Hue City,

Thua Thien-Hue


Email: tc.nghiencuuphattrien@gmail.com

Hỗ trợ

Nguyen Dinh Thuan
Điện thoại: 054-3837900
Email: tc.nghiencuuphattrien@gmail.com